Garanties

American Tourister-producten worden zorgvuldig getest om te garanderen dat de reisproducten waarop u vertrouwt voldoen aan de strengste standaarden. Als er een probleem optreedt met dit American Touristerproduct (het “Product”) en als het probleem toe te schrijven is aan productiefouten die verband houden met materiaal of de vervaardiging van het product, dan zal American Tourister het Product naar eigen goeddunken herstellen of vervangen in overeenstemming met de hierna vermelde algemene garantievoorwaarden. De garantie die hierna beschreven wordt, geldt enkel voor de oorspronkelijke aankoper van het Product of de persoon die dit Product initieel cadeau kreeg, en voor een periode te rekenen vanaf de datum waarop dit product werd aangekocht. De periode kan u vinden op de garantiekaart die u met het Produkt zal meegeleverd worden.

Deze garantie dekt enkel productiefouten en niet de schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik (zoals transport van ongebruikelijke voorwerpen), verwaarlozing, ongevallen, blootstelling aan extreme temperaturen, oplosmiddelen, zuren, water, normale slijtage of transportschade (door luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld). Onderhoud of herstellingen aan uw Product die niet onder de garantie vallen, kunnen uitgevoerd worden door elk bedrijf, maar American Tourister eist dat u enkel een beroep doet op een erkend American Tourister Service Center voor herstellingen onder garantie. Ingeval van foutief onderhoud of incorrect uitgevoerde herstellingen vervalt deze garantie. Voor onze wereldwijde Service Centers klik hier. Verstuur uw Product niet rechtstreeks naar American Tourister, want zo loopt de herstelling enkel vertraging op. Deze garantie is wereldwijd, en u kunt uw Product laten herstellen in elk Service Center over de hele wereld. U bent echter verantwoordelijk voor alle kosten om het Product over te maken aan een dergelijk Service Center, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten voor de verpakking, de verzending en de toepasselijke taksen.

Voor een garantiedienst in een Service Center hebt u het naar behoren ingevulde garantiecertificaat of het originele aankoopbewijs nodig. Het Service Center zal bepalen of het probleem al dan niet gedekt wordt door de American Tourister garantie. Als de garantie van toepassing is, dan wordt u op de hoogte gebracht van het feit of het Product hersteld of vervangen wordt. Een dergelijke herstelling of vervanging gebeurt op kosten van American Tourister, met inbegrip van eventuele kosten die vereist zijn om het herstelde of vervangen product terug te sturen naar u. Als het Product vervangen moet worden en niet langer beschikbaar is, dan bezorgt American Tourister u een vergelijkbaar American Tourister-product.

Incidentele en gevolgschade worden uitdrukkelijk afgewezen. Werkuren en schade die toe te schrijven is aan werk verricht door iemand anders dan een Service Center, worden niet gedekt door deze garantie. In de mate dat dit toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving, worden eventuele impliciete garanties hierbij uitgesloten. De hier beschreven garantie is beperkt tot de waarde van het Product. Productiespecificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Productsloten zijn enkel bestemd om te voorkomen dat het Product per toeval opengaat en kunnen niet noodzakelijk diefstal van het Product of de inhoud ervan en breuk of opening door luchtvaartmaatschappij- of luchthavenpersoneel of overheidsinstanties voorkomen. Inspecteer uw Product onmiddellijk nadat het door iemand anders dan uzelf is gehanteerd. Als het Product beschadigd is tijdens het vervoer, dien dan een klacht in bij de vervoersmaatschappij (die verzekerd is tegen schade aan uw product) op de plaats van aankomst, indien mogelijk vóór de douane.

Deze garantie heeft tot doel u specifieke wettelijke rechten te verlenen. Behalve de hierin beschreven rechten kunt u desgevallend nog andere rechten hebben, variërend van staat tot staat of van land tot land, wat betreft de uitsluiting of toepassing van geïmpliceerde garanties, voortvloeiende en gevolgschade evenals herstelling en vervanging. Bijgevolg is het mogelijk dat de beperkingen of uitsluitingen die specifiek vermeld zijn in deze garantie, niet op u van toepassing zijn.