GARANTIES

American Tourister producten worden zorgvuldig getest om te garanderen dat de reisproducten waarop u vertrouwt voldoen aan de strengste standaarden. Als er een probleem optreedt met dit American Tourister product (het “Product”) en als het probleem toe te schrijven is aan productiefouten die verband houden met materiaal of de vervaardiging van het product, dan zal American Tourister het Product naar eigen goeddunken herstellen of vervangen in overeenstemming met de hierna vermelde algemene garantievoorwaarden. De garantie die hierna beschreven wordt, geldt enkel voor de oorspronkelijke aankoper van het Product of de persoon die dit Product initieel cadeau kreeg, en voor een periode te rekenen vanaf de datum waarop dit product werd aangekocht. De periode en de aanduiding van het product waarop de garantie van toepassing is, kan u vinden op de garantie documentatie die u met het Product zal meegeleverd worden of in de productinformatie op onze website.

Elektrische en elektronische componenten, verbindingen, kabels, adapters en batterijen vallen niet onder de hierin beschreven garanties. Deze dekken enkel productiefouten en niet de schade die veroorzaakt wordt door verkeerd of onredelijk gebruik, verwaarlozing, ongevallen, afslijting, blootstelling aan extreme temperaturen, oplosmiddelen, zuren, water, normale slijtage of transportschade (bijvoorbeeld door luchtvaartmaatschappijen). Oppervlakkige esthetische schade zoals krassen, deuken, vlekken, kleurveranderingen of andere niet-functionele veranderingen in het uitzicht van het Product zijn ook uitgesloten. Als uw Product beschadigd is tijdens het vervoer, dien dan een klacht in bij de vervoersmaatschappij op de plaats van aankomst, indien mogelijk vóór de inklaringsprocedure bij de douane.

Onderhoud of herstellingen aan uw Product die niet onder de garantie vallen, kunnen uitgevoerd worden door elk bedrijf, maar American Tourister eist dat u enkel een beroep doet op een erkend American Tourister Service Center voor herstellingen onder garantie. In geval van foutief onderhoud of incorrect uitgevoerde herstellingen vervalt deze garantie. Voor onze wereldwijde Service Centers klik hier of bezoek https://www.supportandgo.com/ServiceInfo/ServicePointLocation. Deze garantie is wereldwijd, en u kunt uw Product laten herstellen in elk Service Center over de hele wereld. U bent echter verantwoordelijk voor alle kosten om het Product over te maken aan een dergelijk Service Center, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten voor de verpakking, de verzending en de toepasselijke taksen.

Voor een garantiedienst in een Service Center hebt u het naar behoren ingevulde garantiecertificaat of het originele aankoopbewijs nodig. Het Service Center zal bepalen of het probleem al dan niet gedekt wordt door de American Tourister garantie. Als de garantie van toepassing is, dan wordt u op de hoogte gebracht van het feit of het Product hersteld of vervangen wordt. Een dergelijke herstelling of vervanging gebeurt op kosten van American Tourister, met inbegrip van eventuele kosten die vereist zijn om het herstelde of vervangen product terug te sturen naar u. Als het Product moet worden vervangen en dat Product is niet langer beschikbaar, dan bezorgt American Tourister u een Product van vergelijkbare waarde.

Incidentele en gevolgschade worden uitdrukkelijk afgewezen. Werkuren en schade die toe te schrijven is aan werk verricht door iemand anders dan een Service Center, worden niet gedekt door deze garantie. In de mate dat dit toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving, worden eventuele impliciete garanties hierbij uitgesloten. De hier beschreven garantie is beperkt tot de waarde van het Product. Productie specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Product sloten zijn enkel bestemd om te voorkomen dat het Product per toeval opengaat en kunnen niet noodzakelijk diefstal van het Product of de inhoud ervan en breuk of opening door luchtvaartmaatschappij- of luchthavenpersoneel of overheidsinstanties voorkomen. Inspecteer uw Product onmiddellijk nadat het door iemand anders dan uzelf is gehanteerd.

Deze garantie heeft tot doel u specifieke wettelijke rechten te verlenen. Behalve de hierin beschreven rechten kunt u desgevallend nog andere rechten hebben, variërend van staat tot staat of van land tot land, wat betreft de uitsluiting of toepassing van geïmpliceerde garanties, voortvloeiende en gevolgschade evenals herstelling en vervanging. Bijgevolg is het mogelijk dat de beperkingen of uitsluitingen die specifiek vermeld zijn in deze garantie, niet op u van toepassing zijn.

In de Europese Unie hebt u bij wet recht op kosteloze remedies van de verkoper in geval van conformiteitsgebrek van de goederen en die remedies worden niet aangetast door deze commerciële garantie.

Naam en adres van de garant: Samsonite Europe N.V., Westerring 17, 9700 Oudenaarde, België